Projektai

INFORMACIJA YRA ATNAUJINAMA:

Dalis įvykdytų projektų:
Įterptinės sistemos
Pavadinimas: „Mokslininkų vietinio ir tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas bei kompetencijų ugdymas“ (ĮS)
Programa: Struktūrinės paramos projektas VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-020
Apie projektą: http://is.mokslasplius.lt/apie-projekta/
Tikslai:

 • Skatinti tęstinį mokslininkų ir kitų tyrėjų profesinį tobulinimąsi visuose karjeros etapuose ir didinti žmogiškųjų išteklių gebėjimus MTTP srityje

Tinklalapis: http://is.mokslasplius.lt

Mokslas verslui ir visuomenei, mokslasplius.lt
Pavadinimas: Mokslas verslui ir visuomenei (MVV)
Programa: Struktūrinės paramos projektas Nr. VP2-1.4-ŪM-03-K-01-019
Apie projektą: http://mokslasplius.lt/apie ; http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/2006-2011/node/3482.html;
Tikslai:

 • Populiarinti šiuolaikiškas technologijas ir inovacijas, ugdyti visuomenės, ypač jaunimo, kūrybiškumą.
 • Skatinti inovacijų partnerystę, didinti inovacijų paramos paslaugų paklausą.

Tinklalapis: http://mokslasplius.lt/

PVNET
Pavadinimas: Fotoelektros technologijų tematinio ir partnerystės tinklo plėtra (PVNET)
Programa: Struktūrinės paramos projektas Nr. VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-007
Apie projektą: http://www.pvatvirainovacija.lt/docs/Leidiniai/fakatai_lt_.pdf
Tikslai:

 • Siekiant sustiprinti ir išsaugoti Lietuvos/ES fotoelektros pramonės pozicijas konkurencingoje ir imlioje inovacijoms pasaulinėje rinkoje, MTEP veiklos yra būtinos tolimesniam FE vystimuisi. Įgyvendinant fotoelektros technologijų FET Strateginių tyrimų plane įvardintus tikslus iškilo šios pagrindinės problemos:-Nepakankami mokslo ir studijų įstaigų darbuotojų gebėjimai inicijuoti inovacijas FE srityje bei parengti ir koordinuoti tarptautinius MTEP projektus. Šių gebėjimų trūkumas bei žemas bendrasis žinių lygis apie FE yra barjeras mokslo ir verslo integracijai.-Nepakankamas dabartinis tarptautinės integracijos lygis. FET panaudojimo ir rinkos analizė rodo, kad siekiant tolimesnio augimo, reikalingi koordinuoti ir kryptingi visų šalių narių kontekste veiksmai bei vieninga įstatyminė bazė. Siekiant išspręsti šias problemas ir yra siekiama plėtoti tarptautinio bendradarbiavimo, bendrųjų gebėjimų ugdymo ir FE populiarinimo veiklas, kas paskatins mokslo ir verslo integraciją FET srityje. Bus ugdomi projekto tikslinių grupių inovaciniai (verslumo) ir ES finansuojamų projektų rengimo bei valdymo gebėjimai, kas tiesiogiai įtakos dalyvavimo tarptautinėse programose sėkmę bei skatins intensyvesnį į rezultatus orientuotą mokslo ir verslo bendradarbiavimą. Poveikio dydis taip pat siejamas su integravimusi į tarptautines organizacijas, kadangi apjungiant bei derinat veiksmus su ES mokslo ir verslo institucijomis, padidės finansavimo iš 7BP programos ir ES struktūrinių fondų gavimo tikimybė.

SAL
Pavadinimas: Society and Lifestyles: Towards Enhancing Social Harmonisation through Knowledge of Subcultural Communities
Programa: ES 6BP projektas
Kontrakto Nr.: STREP-CIT5-2006-029013
Tinklalapis: http://sal.vdu.lt
Tikslai:

 • Projektu siekta ištirti įvairių neformalių bendruomenių, reprezentuojančių netradicines religijas bei savitas vertybių sistemas naujosiose ES narėse. Siekiant šio tikslo vertinama subgrupių diferenciacija post-komunistinėse visuomenėse, tiriama diferenciacijos proceso eiga, tiriama subgrupių diferenciacijos įvairiose šalyse skirtumai, lyginama subgrupių struktūros ir diferenciacijos procesai post-komunistinėse ir Vakarų Europos šalyse.

REFLECTS
Pavadinimas: Novel bifacial single-substrate solar cell that makes use of reflected solar radiation
Programa: ES 6BP projektas
Kontrakto Nr.: COOP-CT-2004-513046
Tinklalapis: http://reflects.protechnology.lt
Tikslai:

 • unikalios dvipusių saulės elementų technologijos taikant savaiminio formavimosi principus sukūrimas
 • technologijos matematinis modeliavimas

NENNET
Pavadinimas: High Quality Research Network on Nanosciences, Material and Energy Research in Lithuania
Programa: ES 6BP projektas Kontrakto Nr.: INCO-CT-2004-510366
Tikslas: Tolydžio besivystantis aukšto lygio nacionalinis tarpdisciplininis nano mokslu, medžiagotyros ir energetikos tyrimu mokslinės kompetencijos tinklas, atitinkantis Europines mokslo politikos gaires, dėl taikomosios pakraipos patrauklus pramonei.
Dalyviai: Mokslininkų sąjungos institutas (koordinatorius), UAB EuroParama (Lietuva), VšĮ Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas, Puslaidininkių fizikos institutas, Lietuvos energetikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas, VDI-Technologiecentrum (Vokietija), CIRCA Group Europe (Airija), LORD (Belgija)

MISMEC
Pavadinimas: Nauji smulkaus ir vidutinio verslo įmonių integravimo į ES 6BP Mechatronikos sektorių metodai.
Programa: ES 6BP projektas Kontrakto Nr.: ETIS-CT-2004-508507
Tinklalapis: http://extra.ivf.se/mismec_public/
Tikslai:

 • Padėti smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms integruotis į jau vykdomus ES 6BP mokslo ir technologijų vystymo projektus.
 • Platinti tikslinę informaciją apie kvietimus teikti paraiškas, konsultuoti projektų rengimo bei prisijungimo prie jau vykdomų projektų klausimais.
 • Padėti įmonėms dalyvauti projektuose įvairiuose statususose: koordinatoriaus, partnerio, projekto rezultato vartotojo.

HELSOLAR
Pavadinimas: High-efficiency Low cost Solar cell
Programa: ES 5BP
Kontrakto Nr: ENK5-CT-2002-30018
Tikslai:

 • Savaiminio formavimosi teorijos taikymo saulės energetikos technologijose įvertinimas
 • Specialios programinės įrangos, skirtos naujos technologijos, kuriamos taikant savaiminio formavimosi metodus, sukūrimas
 • Naujos labai efektyvių saulės elementų gamybos technologiją, paremtos savaiminio formavimosi principais, sukūrimas

FIRST STEP
Pavadinimas: Self-Formation Research Towards Stairway to Excellence in Photovoltaics
Programa: ES 5BP Kontrakto Nr: NNE5/2002/5
Tinklalapis: http://firststep.self-formation.lt
Tikslai:

 • Plačiosios mokslo visuomenės supažindinimas su savaiminio formavimosi koncepcija ir MSI 20 metų patirtimi, plėtojant savaiminio formavimosi teoriją bei taikant ją kuriant saulės energetikos technologijas.
 • Paremti ir paspartinti MSI pastangas tapti Savaiminio formavimosi kompetencijos centru.
 • Tarptautinės konferencijos, skirtos savaiminio formavimosi teoriniams ir praktiniams aspektams pristatyti, organizavimas.

LIETUVOS NACIONALINĖ SAULĖS PROGRAMA 2000 – 2005
Programa: UNESCO „Dalyvavimo programa 1998-1999“
Tinklalapis: http://saule.lms.lt/lnsp/lnsp_ivadas.html
Tikslai:

 • Lietuvos nacionalinės saulės programos tikslai sutampa su Pasaulio saulės programos tikslais – plėtoti ne tik perspektyvius mokslo tyrimus, tobulinti ir kurti labai efektyvias technologijas, plėtoti gamybą, įrengti demonstracines jėgaines bet, ir kas ypač svarbu, – šviesti visuomenę, kurti informacinį tinklą bei komunikacijas, plėtoti remiamos atsinaujinančios energijos teisinius pagrindus.
 • Lietuvos nacionalinė saulės programa 2000-2005, kaip sudėtinė Pasaulio saulės programos 1996-2005 (kurią Jungtinių Tautų pavedimu koordinuoja UNESCO) dalis, ir kaip nacionalinė programa, atitinkanti Europos Sąjungos Baltosios knygos ATEITIES ENERGIJA: ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS ŠALTINIAI teikiamas rekomendacijas atsinaujinančios energijos plėtrai Europoje, galėtų tapti Lietuvos Valstybine atsinaujinančių energijos šaltinių programa.

SAULĖS IR KITI ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS ŠALTINIAI ŽEMĖS ŪKIUI (1996 – 1999)
Tinklalapis: http://saule.lms.lt/agro/index_l.html
Tikslas:
Programos paskirtis – ištirti ir įvertinti saulės, vėjo ir vandens atsinaujinančių energijos šaltinių potencialias galimybes Lietuvoje ir parengti mokslines rekomendacijas platesniam šių šaltinių naudojimui žemės ūkyje.
Siekiant neišplėsti programos apimties apsiribota tik tiesioginiais saulės, o taip pat vėjo ir vandens atsinaujinančiais šaltiniais.
Programą vykdė aštuonios Lietuvos institucijos. Atsakingoji institucija: Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas

LIETUVIŲ KLASIKINĖS LITERATŪROS ANTOLOGIJA
Finansavo: UNESCO WWW: http://anthology.lms.lt
Skaitmenizuoti 64 visateksčiai lietuvių literatūros kūriniai nuo XVI iki XX a. Taip pat skaitytojams pateikiamas trumpas kiekvieno kūrinio ar leidinio aprašymas, autoriaus biografija, iliustracijos.

NORDIC-BALTIC INDUSTRIAL HERITAGE PLATFORM 2000-2002
Finansavo: Šiaurės šalių ministrų taryba WWW: http://msi.lms.lt/ihp

KIOTO PROTOKOLO IŠŠŪKIAI LIETUVOS ENERGETIKOS SEKTORIUI (2003 – 2005)
Finansavo: Šiaurės šalių ministrų taryba

SAULĖS ENERGIJOS KONVERSIJA IR NAUDOJIMAS
Finansavo: Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas

ĮTERPTINIŲ SISTEMŲ TECHNOLOGIJŲ PLATFORMOS VEIKLOS SKATINIMAS
Finansavo: LR Ūkio ministerija

ŠIUOLAIKINIAI LIETUVIŲ RAŠYTOJAI INTERNETO PORTALE www.literatura.lt
Finansavo: Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas ir LR Kultūros ministerija

LIETUVIŲ RAŠYTOJAI INTERNETO PORTALE www.literatura.lt
Finansavo: Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas ir LR Kultūros ministerija

INFORMACIJOS APIE LIETUVIŲ LITERATŪRINĮ GYVENIMĄ ELEKTRONINĖ SKLAIDA
Finansavo: Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas ir LR Kultūros ministerija

INTERNETINIS PORTALAS www.literatura.lt
Finansavo: Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas ir LR Kultūros ministerija

ENERGETIKOS SEKTORIAUS TEISĖS AKTUOSE VARTOJAMŲ NAUJŲ TERMINŲ SUSISTEMINIMAS IR KOMPIUTERINIO ENERGETIKOS TERMINŲ ŽODYNO ATNAUJINIMAS
ENERGETIKOS SEKTORIAUS TEISĖS AKTUOSE VARTOJAMŲ NAUJŲ TERMINŲ ANALIZĖ IR KOMPIUTERINIO ENERGETIKOS TERMINŲ ŽODYNO SUDARYMAS
TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MATEMATINIS MODELIAVIMAS, IR MODELIŲ TAIKYMAS GAMYBOJE
SKAITMENINIO VAIZDO INFORMACIJOS KONVERTAVIMAS Į GIS DUOMENŲ FORMATĄ
STUDIJOS

 • Electronic Identification in the EU: Assessing Member State Developments (e-ID) Finansavo: Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras
 • Mapping national surveys as data sources on industrial R&D investment in the EU25 (IRIM) Finansavo: Europos Komisija. ESTO
 • Galimybių laidoti trumpaamžis radioaktyviąsias atliekas Ignalinos AE teritorijoje įvertinimas
 • Suskystintų naftos dujų įrenginių įrengimo ES šalyse analizė, įvertinant pažangių technologijų taikymą ir rekomendacijų dėl jų įdiegimo galimybių vystant dujų ūkį Lietuvoje parengimas
 • Lietuvos elektros energetikos rinką apibūdinančių indikatorių parinkimas, jų formavimo ir vertinimo procedūrų bei metodų nustatymas
 • Vartotojų elektros įrenginių techninės saugos ir patikimumo analizė ir jų eksploatavimą reglamentuojančio teisės akto parengimas
 • Gamtiniu duju tiekimo, perdavimo ir paskirstymo paslaugu kokybes analize ir taisyklių projekto parengimas
 • AB „Mažeikių nafta“ ir AB „Mažeikių elektrinė“ sąlygojamos oro taršos įvertinimas
 • Teisiniai šalių santykiai, susiję su projekto „Seminarai ir leidinys „Intelektinės investicijos alternatyviai veiklai kaime naudojantis SAPARD parama“ įgyvendinimu
 • Kruonio HAE aukštutinio baseino geofiltracijos stebėjimo duomenų ir matematinio modeliavimo rezultatų analizė
 • Kuro racionalaus panaudojimo energijos gamybos šaltiniuose tyrimas ir jo apskaitos taisyklių projekto parengimas
 • Suskystintųjų naftos dujų įrenginių darbo analizė ir jų įrengimo taisyklių projekto parengimas
 • Energetikos darbuotojų darbo kokybės gerinimo analizė ir darbuotojų atestavimo teisinio sureguliavimo dokumento projekto parengimas
 • Matematikos ir informatikos metodų taikymas įmonėse
 • Trijų spindulinės terapijos aparatų bei trijų rentgenoterapijos aparatų absoliučios dozimetrijos bei aparatų pluoštų ir techninių parametrų bei dozimetro UNIDOS tyrimas
 • Šilumos tiekimo sistemų plėtros, jų aptarnavimo bei šilumos vartojimo sutarčių juridinių klausimų analizė ir rekomendacijų parengimas
 • Terapinių gama ir rentgeno aparatų dozimetrinių parametrų tyrimas
 • Kauno HES modernizavimas ir atnaujinimas. Studija
 • Leidinys „Lietuva ES 5-ojoje bendrojoje mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programoje“
 • Dviejų spindulinės terapijos bei dviejų rentgenoterapijos aparatų dozimetrinių bei pluoštų techninių parametrų tyrimas
 • Trijų spindulinės terapijos aparatų bei rentgenoterapijos aparatų absoliučios dozimetrijos bei aparatų pluoštų ir techninių parametrų, dozimetrų ir planavimo sistemos COSPO tyrimas
 • Terapinių gama ir rentgeno aparatų dozimetrinių parametrų tyrimas
 • Ištirti galimybes panaudoti statistinius duomenų analizės ir prognozavimo metodus EK teiktiname projekte ODISSEY bei pateikti rekomendacijas tų metodų rinkiniui