Veikla

MSI veikla apima:

  • fundamentaliųjų ir taikomųjų tyrimų vystymąsi Lietuvos ekonomikos ir kultūros reikmėms;
  • modernių tyrimų aplinkos vystymą, paremtą ICT panaudojimu Lietuvos tyrimų bendruomenėje;
  • dalyvavimą ekspertų atestavime nacionalinių tyrimų ir kitose programose;
  • nacionalinių tyrimų prioritetų suderinamumo su integraciniais procesais, Europos bendruomenės nevyriausybinių tyrimų sektoriaus vystymuisi, vertinimą ir propagavimą; nepriklausomą Lietuvos RTD sistemos finansavimo ekspertizę;
  • veiklą, apimančią profesionalių mokslininkų apmokymų tobulinimą;
  • jaunų mokslininkų veiklos rėmimą, jaunosios Lietuvos mokslininkų kartos intergravimą į Europos mokslo visuomenę, suteikiant palankias sąlygas tyrimams ir mobiliam darbui;
  • visuomenės supratimo apie tyrimų metodikas ir tyrimų rezultatus, kurie reikalingi visuomenei, ugdymą.

Partneriai

Pastangos integruoti MSI į ekonominę Lietuvos infrastruktūrą buvo pradėtos iš karto įsteigus institutą. Savitarpio santykiai tarp MSI ir ekonominės bei socialinės aplinkos parodyti paveiksle žemiau.

MSI yra ne vyriausybinė institucija, todėl regiono ekonomika, o taip pat ir socialinė aplinka turi didelę įtaką MSI MTEP prioritetams. Kol finansavimas priklauso nuo kontraktų iš pramonės, MSI, žinoma, glaudžiai bendradarbiaus su pramone. Didžioji dalis instituto įgyvendintų projektų turėjo aiškų pritaikomumą ir buvo inicijuoti pramonės ir SVV klientų. Ilgainiui bendradarbiaudamas su pramone, MSI patvirtino savo, kaip MTEP veiklų partnerio, patikimumą.

schema1-lt